Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia

Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła Katolickiego podpisali 16 stycznia 2013 r ”Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”.
To pierwszy tego rodzaju dokument w Polsce. Wychodząc od biblijnego opisu stworzenia przypomina, że świat powstał z woli kochającego i mądrego Boga, a człowiek w ogrodzie Eden został zaproszony do współpracy w trosce o swoje dzieło, służące wszystkim żywym istotom. Tym samym przedstawiciele Kościołów odcinają się od interpretacji „panowania nad stworzeniem” jako usprawiedliwiającego podbój i niekontrolowane wykorzystywanie przyrody, w miejsce tego mówiąc o trosce i służeniu stworzeniu – to diametralna zmiana. W Polsce odwoływanie się do koncepcji „panowania nad przyrodą” jest jeszcze bardzo popularne i już sama możliwość odwołania się do tego apelu i uświadomienia, że jest to błędna interpretacja, jest cenne.

W apelu przywołano kilka poważnych problemów ekologicznych. Mowa jest o tym, że produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. Oślepienie żądzą zysku sprawia, że czyste strumienie zamieniamy w trujące ścieki, a bujne lasy i łany zboża w jałową i pustą ziemią, zaś cuda natury w zwały betonu. Żyjemy tak jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię.
Niewątpliwie te problemy są w Polsce widoczne, a ich lista mogłaby być jeszcze dłuższa. Jednak istotniejsze wydaje się podkreślenie, że rozwiązanie kryzysu ekologicznego jest wspólną odpowiedzialnością ludzi, a chrześcijanie są wezwani do zaangażowania się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia oraz do mądrej ascezy, którą jest unikanie nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych czy rezygnacja z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań. Do wiernych skierowane są słowa: Bracia i Siostry, trzeba propagować tę wrażliwość! Ufamy, że nasz apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne zaśmiecanie ulic, dróg i pól.
Słusznie zaznacza się, że kryzys ekologiczny to nie tylko wyzwanie dające się rozwiązać nowymi środkami technicznymi, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, związany ze sposobem postrzegania świata, hierarchią wartości i stylem życia. Rzeczywista zmiana perspektywy jest trudna, ale możliwa i konieczna.
Przedstawiciele Kościołów wzywają w szczególności do:
– redukcji odpadów miejskich, odzyskiwania i utylizacji wysypisk śmieci, oczyszczania powietrza, wody i gleby;
− ochrony lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów przyrody, do odtwarzania ekosystemów;
− stosowania technologii ekologicznych w przetwarzaniu i konserwacji żywności oraz produkcji opakowań;
− opracowania umów międzynarodowych dotyczących sprawiedliwego wykorzystywania zasobów morskich, które nie doprowadzą do zachwiania równowagi ekologicznej.

Ważne, że apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia został podpisany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju. Jego przekaz jest jasny: stworzenie jako dzieło Boga jest wartością, o którą chrześcijanie mają obowiązek dbać. Dbać poprzez swoje czyny, codzienne wybory, swoiste „dawanie świadectwa”.
Otwarta na razie pozostaje kwestia, jak treść tego apelu będzie przekazywana wiernym i czy pójdą za nim konkretne działania, które mogłyby inspirować do naśladowania.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply