Bóg się rodzi, karp truchleje?


W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i związaną z nimi tradycją spożywania karpia, Fundacja Sanctus Nemus zwraca się z prośbą o właściwe postępowanie z żywymi rybami.
Dziś naukowcy osiągnęli już zgodę w kwestii świadomości ryb, uznając ze fakt, że choć ich mózgi różnią się od ludzkich (są inaczej zbudowane i nie posiadają kory mózgowej), to jednak nie przeszkadza im w odczuwaniu bólu, strachu i innych emocji. Doświadczalnie udowodniono, że ryby podatne są na stres i reagują na leki psychotropowe (patrz: Jonathan Balcombe w najnowszej książce „Co umie ryba”). Ryby czują ból, dotyczy to nie tylko pozbawiania ich wody, poza którą nie mogą właściwie oddychać, cierpiąc. Mają bardzo wrażliwe ciało i każde ich dotykanie, rzucanie nimi, powoduje cierpienie.
Poza tym etycznym aspektem postępowania z żywymi rybami, należy również zwrócić uwagę na aspekt prawny. O ile bowiem sam fakt sprzedaży żywych karpi nie jest przestępstwem, to jednak postępowanie z nimi, w szczególności ich niewłaściwe przechowywanie czy transportowanie (w foliowych torbach, bez dostatecznej ilości wody), czy wyławianie gołymi rękoma, stanowi przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, o którym mowa w art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Potwierdził to jednoznacznie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II KK 281/16. Znęcanie się nad rybami, które może być uznane za przestępstwo zachodzi wówczas, gdy karpie są stłoczone w pojemnikach, nie mogą pływać lub są poranione (art. 6 ust. 2 pkt 10 przytoczonej ustawy), gdy są trzymane bez wody podczas sprzedaży (art. 6 ust. 2 pkt 18); gdy są pakowane do reklamówek bez wody, w szczególności zawiązywanych lub pakowane po kilka sztuk (art. 6 ust. 2), gdy karpie są przenoszone bez wody przez osoby prywatne po zakupie, w szczególności w tzw. jednorazówkach, które są zawiązane (art. 6 ust. 2 pkt 6). W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że „ryby, co nie ulega wątpliwości, są kręgowcami i w związku z tym, jak wskazał ustawodawca, są zdolne do odczuwania cierpienia i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie zwierząt na równi z innymi zwierzętami kręgowymi oraz wymagają humanitarnego traktowania”. „O ile sprzedający w żadnym wypadku nie mogą odpowiadać za sposób przenoszenia przez klientów żywych ryb po opuszczeniu przez nich sklepu oraz nie mogą wpływać na czas ich przenoszenia, za co mogą z pewnością odpowiadać poszczególni klienci w ramach ewentualnie stawianych im zarzutów,
o tyle każdy sprzedawca winien mieć wpływ na sposób pakowania żywych ryb w przypadku ich sprzedaży. Znęcaniem jest nie tylko zadawanie, ale również dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpień zwierzętom”.
Konsekwencją uznania, że wskazane wyżej, niewłaściwe postępowanie
z karpiami, jest przestępstwem, jest prawo i obowiązek żądania przez każdego obywatela wszczynania przez Policję postępowań karnych względem nie tylko sprzedawców, ale także kupujących.
Fundacja VIVA! informuje, co można zrobić w przypadku, gdy widzi się przypadki znęcania się nad karpiami:
1. Zrób zdjęcia i filmy!
2. Wezwij policję – muszą przyjechać! Znęcanie się nad zwierzętami to zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt przestępstwo, a policja ma obowiązek reagować na każde zgłoszenie! Przy wezwaniu powołaj się na art. 6 ust. 2 pkt 18 ustawy o ochronie zwierząt (transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie jest znęcaniem się nad zwierzętami i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2). Jeśli policja odmówi przyjazdu – poinformuj nas o tym.
3. Po powrocie do domu prześlij filmy i zdjęcia wraz z opisem sytuacji na: ryby@viva.org.pl
4. Powiadom wszystkie służby odpowiedzialne za kontrole – wzory pism znajdziesz na stronie http://krwaweswieta.pl/
5. Podpisz petycję: http://krwaweswieta.pl/petycja.php

Obok aspektów etycznych i prawnych, nie można również zapominać
o aspekcie religijnym i ekologicznej encyklice Papieża Franciszka „Laudato Si”,
której Papież, odnosząc się do zapewnienia ochrony różnorodności biologicznej (roślin i zwierząt), podkreślił, że nie wolno myśleć o innych gatunkach jedynie jako
o ewentualnych zasobach, które można by eksploatować, ale należy je traktować jako wartość samą w sobie. Papież z wielką wrażliwością podkreślił, że „zdecydowana większość gatunków ginie z przyczyn związanych z jakimś ludzkim działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia. Nie mamy do tego prawa”. Papież skrytykował nadmierny konsumpcjonizm i nieuzasadnione, niehumanitarne eksploatowanie zwierząt. Nie wolno również zapominać
o ustanowionym przez Papieża Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który obchodzony jest pierwszego września (począwszy od 2015 r.). W Liście tym Papież stwierdził, że „Musimy zawsze pamiętać, że dla wierzących w Jezusa Chrystusa, Słowo Boga, które stało się człowiekiem dla naszego zbawienia, „duchowość nie jest odłączona od ciała ani też od natury czy realiów tego świata, ale żyjemy z nimi i w nich, w jedności ze wszystkim, co nas otacza” (Laudato si, 216). Kryzys ekologiczny wzywa więc nas do głębokiego, duchowego nawrócenia: chrześcijanie wzywani są do „nawrócenia ekologicznego, które wiąże się
z rozwijaniem wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezusem Chrystusem
w relacjach z otaczającym ich światem (ibid., 217). Gdyż „życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego” (ibid.). Papież napisał także, że to okazja, aby podziękować Bogu za wspaniałe dzieło, które Bóg powierzył naszej opiece, błagać o Jego pomoc
w ochronie stworzenia, jak i Jego przebaczenie za grzechy popełnione przeciwko światu, w którym żyjemy.
Życząc zatem ludziom błogosławieństwa Bożego na te Święta, pamiętajmy
o słowach Papieża, sprawmy, żeby Święta te nie były okupione zbędnym cierpieniem naszych „braci mniejszych”, w tym w szczególności – karpi. Nie można bowiem autentycznie przeżywać radości tych Świąt, bez wrażliwości na inne stworzenia. Pamiętajmy, że Bóg urodził się w stajence, a pierwszymi, których obdarzył swoim Obliczem, były zwierzęta. Oddajmy im w tym okresie należy szacunek i postępujmy
z nimi w sposób jak najbardziej humanitarny.
Z serdecznymi życzeniami Wesołych Świąt
Fundacja Sanctus Nemus

 

Jako ilustracji do tekstu użyto plakatu Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Zwierząt VIVA!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply