O fundacji

 

    Fundacja Sanctus Nemus (łac. święty gaj) jest pozarządową organizacją, której głównym obszarem zainteresowania oraz działania jest wspieranie rozwoju świadomości ekologicznej w kontekście religii i duchowości, stymulowanie dialogu międzyreligijnego dotyczącego ekologii i praw zwierząt oraz związaną z tym działalność charytatywną, edukacyjną i kulturalną.

Fundacja Sanctus Nemus jest zarejestrowana w KRS pod nr 0000441994

    Na Ziemi żyje ponad siedem miliardów ludzi, spośród których około jedna trzecia jest chrześcijanami, co piąty człowiek jest wyznawcą Allaha, około trzynaście procent jest hindusami, sześć – buddystami, dwanaście procent – wyznawcami innych religii, a czternaście procent to niewierzący. Kryzys ekologiczny dotyka wszystkich, a jego rozwiązanie jest możliwe tylko na poziomie globalnym, poprzez współpracę ludzi różnych wyznań. U swoich źródeł jest on kryzysem dotychczasowych wartości. Te zaś zakorzenione są między innymi w religiach.W każdej z nich da się odnaleźć ekologiczne przesłanie, jednak dotąd często było ono pomijane, marginalizowane. Teraz należy je wydobyć, zaakcentować, przywrócić do głównego nurtu. Jest wiele ścieżek duchowych i jedna, wspólna Ziemia.

 


Foundation Sanctus Nemus (latin: saint grove) is a nongovermental organization which main area of interest and activity is a support for development of ecological conciousness in the context of religion and spirituality, a stimulation of interreligious dialogue related to the ecology and the animals’ rights, and the charity, education and cultural activity connected to that.

On Earth there are over 7 billions people, of whom only one third are Christians, every fifth is a worshiper of Allah, about thirteen percent of people are Hindus, six percent – Buddhists, twelve percent – worshipers of other religions and about fourteen percent are non-believers. The ecological crisis touches everyone, and the solution is possible only on the global level through the cooperation of people with various religions. At the source it is a crisis of previous values. Yet they are also ingrained in religions. In each of them the ecological message can be found, but so far it has been often ignored, marginalized. Now it ought to be raised, pointed, back to the main stream. There are many spiritual paths and one common Earth.