Statut

 

 
 

STATUT

Fundacji Sanctus Nemus

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja Sanctus Nemus zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Alicję Barcikowską, aktem notarialnym z dnia 24.09.2012, Repertorium A nr 5011/2012, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przez notariusza Ryszarda Dudka w Krasnymstawie, ul.Poniatowskiego 16. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 § 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

§ 4

 1.  Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 § 5

 1. Siedzibą Fundacji jest Izbica.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6

 1. Fundacja posługuje się logiem i pieczęcią Fundacji.

 

II. Cele i zasady działania Fundacji.

 

§7

 Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie rozwoju świadomości ekologicznej w kontekście religii i duchowości,
 2. stymulowanie dialogu międzyreligijnego dotyczącego ekologii i praw zwierząt
 3. oraz działalność charytatywna, edukacyjna i kulturalna w zakresie:
  1. ochrony środowiska naturalnego Polski i świata;
  2. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw;
  3. inicjowania i popierania krajowej i międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji;
  4. wspierania rozwoju  rolnictwa ekologicznego oraz eko- i agroturystyki;
  5. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  6. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
  7. promocji i organizacji wolontariatu;
  8. propagowania zdrowego trybu życia;
  9. upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

§8

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
 2. prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo;
 3. wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną;
 4. wykup, dzierżawę gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo;
 5. interwencje w przypadku niehumanitarnego i niezgodnego z ich naturą traktowania zwierząt i ludzi, reakcję na wydarzenia związane z takim traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń w tych sprawach i czynny protest w ramach obowiązującego prawa
 6. tworzenie i propagowanie, w tym poprzez przykład własny, modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa, przemocy, w tym propagowanie wegetarianizmu i weganizmu, a także zdrowego stylu życia.
 7. popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt,
 8. wspieranie schronisk dla zwierząt oraz wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórki pieniędzy i darów na ich rzecz, oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań, a także dla działań Fundacji
 9. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
 10. współpracę naukową z ośrodkami w kraju i za granicą;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
 12. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
 13. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
 14. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej;
 15. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego;
 16. doradztwo w zakresie związanym z działalnością Fundacji oraz tworzenie banków informacji;
 17. prowadzenie badań w zakresie związanym z działalnością Fundacji oraz monitoring przyrodniczy;
 18. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych;
 19. wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, a także praw człowieka, a w szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze zadań publicznych;
 20. upowszechnianie i ochronę praw konsumenckich;
 21. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne oraz ochronę zwierząt;
 22. dystrybucję publikacji ekologicznych;
 23. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych;
 24. współpracę z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;

 §9

 1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
 2. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, o której mowa w § 8  niniejszego statutu
 3. Fundacja może realizować odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności wymienionych w § 8 punkt 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22.

 

§10

 1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 

III. Majątek i dochody Fundacji.

 

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) wpłaconej przez fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych zarówno z kraju i z zagranicy;
  2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. przychodów z odpłatnej działalności statutowej
  5. grantów;
  6. odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych;
  7. dochodów z majątku Fundacji.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§13

W Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania jej majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

 

 

IV. Władze Fundacji.

 

§14

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej  Zarządem.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków.
 3. W skład Zarządu wchodzi Fundator, jako jego Prezes.
 4. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora.
 5. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani jednomyślną uchwałą Zarządu.

 

§15

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. uchwalanie zmian statutu Fundacji,
  2. podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  4. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
  5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  6. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
  7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  8. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  9. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, działając w porozumieniu z Zarządem jako całością.
 3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.
 4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
 5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu. W szczególności nawiązuje on i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Fundacji.
 6. Do reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi upoważniony jest każdy członek zarządu na podstawie Uchwały Zarządu.

 

§16

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  1. śmierci,
  2. złożenia rezygnacji,
  3. wykluczenia przez Fundatora,
  4. wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością głosów. Przepis ten nie dotyczy Fundatora.
 2. W razie śmierci Fundatora, Prezes Zarządu zostanie wybrany przez członków Zarządu spośród członków aktualnego składu Zarządu.

§17

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na kwartał  lub na wniosek  członka Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
 2. Obrady Zarządu mogą się również odbywać za pomocą internetu, a głosowania mogą być prowadzone również drogą internetową.
 3. Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół.
 4. Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.

§18

 1.  Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych  z uczestnictwem w pracach Fundacji, w tym kosztów podróży.

 

V. Zmiana Statutu

 

§ 19

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednogłośnie Zarząd Fundacji.  Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji

 

VI. Połączenie z inną fundacją.

 

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

 
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
&nbsp

 VII. Likwidacja Fundacji.

 

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, powołując przy tym komisję likwidacyjną.
  1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
  2.  O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.

 

VIII Postanowienia końcowe

 

§ 23

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd